Skip to content Skip to footer

Ochrana osobných údajov (GDPR)

SKY SPORT poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

 1. Identifikačné a kontaktné údaje:
  Prevádzkovateľ: Michal Bajtoš – SKY SPORT (ďalej len SKY SPORT)
 2. Adresa: Vladimíra Clementisa 30. 917 01 Trnava
  Kontakt: skysport@skolalietania.eu, tel. +421 904 573 923
 3. Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

SKY SPORT spracúva osobné údaje za účelom vykonávania činností zapísaných v Živnostenskom registri. Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb alebo od iných osôb a orgánov v súlade s GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi v rozsahu nevyhnutnom podľa týchto predpisov na dosiahnutie jednotlivých účelov spracúvania:

 • Vykonávanie ekonomickej agendy a spracovania účtovných dokladov podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich predpisov. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (daňový úrad). Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 10 rokov.
 • Správa prijatej a odoslanej pošty (správy registratúry) podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje môžu byť poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci a sprostredkovateľovi, ktorý poskytuje služby v oblasti registratúry a likvidácie registratúrnych záznamov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Vybavovanie žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (úrad na ochranu osobných údajov) a inému prevádzkovateľovi pri oznamovacej povinnosti v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Sprístupňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a/alebo súhlas dotknutej osoby v prípadoch, pre ktoré to uvedený zákon vyžaduje. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky odvolaciemu orgánu, orgánom verejnej moci (okresný úrad, orgány činné v trestnom konaní, súd) a žiadateľovi za podmienok stanovených zákonom o slobode informácií. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 10 rokov.
 • Vybavovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (národný inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, súd). Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Vybavovanie súdnych sporov podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, súd, účastník konania). Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Monitorovania priestorov kamerovým systémom z dôvodu bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR). Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, súd) a sprostredkovateľovi, ktorý spoločnosti poskytuje bezpečnostné služby. Záznamy sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu monitorovania a likvidujú v lehote do 15 dní.
 • Evidovanie vstupov osôb do priestorov letiska na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľovi, ktorý spoločnosti poskytuje bezpečnostné služby, v iných prípadoch nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Zabezpečenie IT bezpečnosti, sieťovej bezpečnosti a bezpečnosti na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 10 rokov.
 • Evidovanie zmlúv v podmienkach SKY SPORT v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov v spojitosti s osobitnými zákonmi, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú poskytované advokátovi v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na základe zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v iných prípadoch nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 10 rokov.
 • Poskytovanie služieb zákazníkom v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Vybavovanie reklamácií a skvalitňovanie vykonávania predmetu činnosti spoločnosti v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 10 rokov.
 • Vybavovanie podnetov z iniciatívy fyzických osôb s cieľom zabezpečiť a skvalitniť vykonávanie predmetu činnosti SKY SPORT na základe súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Výchovno-vzdelávacie programy realizované pre širokú verejnosť v snahe pomôcť zábavnou formou naučiť a motivovať fyzické osoby k triedeniu odpadu a chránenia životného prostredia na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a na základe súhlasu dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Zverejňovanie sa vykonáva na základe oprávneného záujmu a súhlasu dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Vykonávanie marketingových činností so súhlasom dotknutej osoby; súhlas sa nevyžaduje v prípade priameho marketingu vo vzťahu k vlastným podobným službám spoločnosti za podmienok stanovených v § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, kedy sa spracúvanie vykonáva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.

SKY SPORT spracúva osobné údaje aj vo vzťahu k orgánom spoločnosti podľa osobitných predpisov a zamestnancom, ich rodinným príslušníkom alebo blízkym osobám v súlade s osobitnými predpismi v rámci pracovnoprávnych vzťahov.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého SKY SPORT postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností). Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonných povinností alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín

SKY SPORT neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, nevyplýva mu to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti

SKY SPORT nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na aizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Ochrana práv dotknutých osôb:
V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

 1. právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
 2. právo na prístup k osobných údajov,
 3. právo na opravu osobných údajov,
 4. právo na výmaz osobných údajov,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov,
 7. právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 8. právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na aizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od SKY SPORT, ako prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:

 • účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,
 • kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,
 • identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 • dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu osobných údajov,
 • informáciu, či sa v podmienkach SKY SPORT vykonáva aizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:

 1. už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,
  dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona,
 5. osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach SKY SPORT neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti SKY SPORT neposkytuje.

Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak:

 1. namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. SKY SPORT už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 4. namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane SKY SPORT prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla SKY SPORT, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie:

 1. uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 2. vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 3. vykonáva na účely priameho marketingu vrátane profilovania, v akom profilovanie súvisí s priamym marketingom.

Profilovanie SKY SPORT nevykonáva.

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na aizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na aizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach SKY SPORT neuplatňuje; SKY SPORT nevykonáva spracúvanie založené na aizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.

Uplatnenie práv

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, SKY SPORT je oprávnené vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

Poplatky

Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. To neplatí, ak:

 • si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov je SKY SPORT v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov oprávnené účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
 • žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, SKY SPORT je oprávnené od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Kontakt s dozorným orgánom

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov SKY SPORT porušené jej práva, má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákona o ochrane osobných údajov.